חלק ראשון: פרטים על העמותה

1. שם ומספר העמותה

(א) שם העמותה בעברית : איגוד העורכים - איגוד מקצועות הפוסט בישראל.
(ב) שם העמותה באנגלית: Editors Guild of Israel""

(ג) מספר העמותה אצל רשם העמותות: 580498657

2. אתר אינטרנט, כתובת מייל, תא דואר

(א) אתר האינטרנט: www.editors.org.il

(ב) כתובת מייל: info@editors.org.il

)ג) כתובת דואר: ת.ד 190 ת"א, מיקוד 6100101

3. מטרות העמותה

(א) לאגד את עורכי התמונה והקול בישראל, לייצגם ולהגן על האינטרסים המקצועיים, האמנותיים והכלכליים שלהם בפני כל גוף או מוסד שיש לו זיקה לקולנוע ולטלויזיה בישראל.

(ב) לפעול לתנאי עבודה ותנאי העסקה הולמים לעורכי התמונה והקול בישראל.

(ג) לתרום לשיפור הידע המקצועי של עורכי התמונה והקול בישראל.

(ד) לטפח את הסולידריות בין עורכי התמונה והקול בישראל.

(ה) לעזור ככל הניתן לחבר העמותה בבעיות הקשורות למקצועו ולעסוקו.

(ו) ליצור ולטפח קשרים עם ארגונים וגופים בישראל ומחוצה לה לשם קידום מטרות משותפות

(ז) לטפח את היצירה הישראלית בתחומי הקולנוע והטלויזיה, בישראל ובעולם.

(ח) לפעול למען ולהגן על חשיבות היצירה הישראלית בחינוך ובתרבות בארץ.
(ט) לשמור ולהגן על חופש הביטוי בישראל.

4. סמכויות העמותה

(א) לעשות כל פעולה שהיא, לרבות כל פעולה משפטית שהיא על פי שיקול דעתם של חברי המוסדות המוסמכים של העמותה, לשם קידום מטרותיה, וכל פעולה שבסמכותו של גוף משפטי וכל עמותה לעשותה לפי כל דין, לרבות:

1. ביצוע התקשרויות, חתימה על הסכמים, מזכרים, מסמכים והוראות, ייפוי כוח והתחייבויות, ביצוע עסקאות כספיות, שכירה והשכרה, רכישה או קבלה של נכסים ו/או זכויות, ו/או התחייבויות מכל סוג שהוא, לשם קידום מטרות העמותה.

2. לקבל תרומות, מענקים, קיצבאות והקצבות מכל גוף שהוא ולעשות בהם שימוש בהתאם לאמורבתקנון זה ובהתאם לכל דין.

3. לנהל משא ומתן ולקיים קשרים ומגעים עם ארגונים וגופים שונים לשם קידום מטרות העמותה.

4. לגבות דמי חבר ודמי השתתפות בפעילות העמותה בהתאם להחלטות ועד ההנהלה לשם כיסוי הוצאות העמותה.

5. איסור על חלוקת רווחים

(א) נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה. חלוקת רווחים או טובות הנאה, בכל צורה שהיא בין חבריה, אסורה.

חלק שני: חברות

6. חברות בעמותה

(א) החברות בעמותה והפעילות בה ובמוסדותיה מושתתים על עקרון התנדבותי שלא על מנת לקבל פרס או תמורה.

(ב) חברי וחברות העמותה יהיו רשומים בפנקס החברים, ובו פירוט שם החבר/ה, מענו/ה, מספר זהותו/ה, כתובת המייל שלו/ה ותאריך תחילת חברותו/ה בעמותה. הנהלת העמותה תנהל את פנקס החברים והיא בלבד מוסמכת לשנות את הרישום בו ולעשות שימוש כלשהו ברשימת החברים.
(ג) חברי העמותה לא יהיו אחראים באופן אישי בגין פעולות העמותה, עסקיה והתחייבויותיה.
(ד) החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.

7. קבלת חברים לעמותה

(א) כל מי שמלאו לו 18 שנים ושרואה עצמו מועמד להיות חבר בעמותה יפנה לעמותה ויגיש בקשה בכתב להנהלת העמותה על גבי טופס קבלת חברים שנוסח על ידי הועד.

(ב) הוועד רשאי לסרב לקבלת חבר לעמותה, בכפוף לנימוק אשר יימסר למועמד בכתב.

(ג) ערעור על החלטה שלא לקבל חבר לעמותה, יידון בהרכב של חמישה חברי ועד, לכל הפחות.

(ד) עם קבלתו של חבר לעמותה הוא ייחשב כמי שהסמיך את העמותה ומוסדות המוסמכים להיות נציגיו הבלעדיים בכל הקשור בפעולות העמותה ובקידום מטרותיה.

(ה) חבר שיתקבל לעמותה, ישלם דמי חבר חודשיים בשיעור כפי שייקבע ע"י ועד העמותה מדי שנה אזרחית חדשה. הועד רשאי לאשר דמי חבר מופחתים לסקטורים מיוחדים (כגון סטודנטים, עורכים מתחילים, גמלאים) בשנה הראשונה של חברותם באיגוד אך לא לפטור עורך מדמי חבר.

(ו) הועד רשאי לקבוע דמי הצטרפות לעמותה, וכן רשאי לאשר דמי הצטרפות מופחתים לסקטורים מיוחדים.

(ז) כרטיס חבר יונפק וישלח בדואר בתוך 3 חודשים מיום הצטרפותו של החבר.

(ח) חבר עמותה אשר מגיע לגיל 65 והינו חבר בעמותה למעלה מ-10 שנים יוכר כחבר כבוד. חבר כבוד לא ישלם דמי חברות. חבר עמותה המעוניין לקבל מעמד חבר של כבוד ואינו עומד בקריטריונים האמורים רשאי להגיש לוועד העמותה בקשה לקבלת מעמד חבר של כבוד. ועד העמותה רשאי להעניק לחבר עמותה מעמד חבר של כבוד בכפוף לדיון והצבעה בישיבת ועד של העמותה.

8. תשלום דמי חבר וקבלות

(א) תשלום דמי החבר יתבצע בכרטיס אשראי או בהמחאות.

(ב) תשלום דמי חבר בכרטיס אשראי:

1. יחויב חשבון החבר בדמי חברות שנתיים ב 12 תשלומים שווים ללא ריבית.

2.  רשאי החבר להפסיק את חברותו באיגוד בכל עת, וחיוב כרטיס האשראי ייפסק מהראשון לחודש שלאחר מכן.

3.  לקראת כל סוף כל שנה אזרחית ישלח דואר אלקטרוני לחברים, המודיע על חידוש דמי החבר. חברים המעוניינים להפסיק את חברותם, יחזרו במייל חוזר המודיע על כך, וחשבונם לא יחויב.

(ג) תשלום דמי חבר בהמחאות:

1. ההמחאות יירשמו לפקודת "איגוד עורכי תמונה וקול בישראל". ניתן לשלם את דמי החברות השנתיים עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית.

2. רשאי החבר להפסיק את חברותו באיגוד בכל עת, וההמחאות שטרם הופקדו יוחזרו לו.

3. בסוף כל שנה אזרחית ייתבקש החבר בין אם בשיחת טלפון, ובין אם בדואר אלקטרוני, לחדש את דמי החבר.

(ד) קבלה על תשלום דמי החבר תשלח לכל חבר בתחילת כל שנה אזרחית, על סך כל התשלומים שהעמותה קיבלה ממנו בשנה שקדמה לה.

9. פקיעת חברות בעמותה

(א) החברות בעמותה פוקעת:
1. בפרישת החבר מן העמותה, כאשר הודעת פרישה במייל או בכתב תשלח לועד או למנכ"ל העמותה.
2. בהוצאת חבר מן העמותה.

3. בפטירת החבר.

(ב) הועד רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד מהטעמים הבאים:
1. החבר פעל באופן שפוגע בעמותה או במטרותיה.
2. החבר לא שילם לעמותה את דמי החבר.
3. החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

(ג) לא יוצא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הועד הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יוצא חבר מן העמותה מהטעמים האמורים בתקנון אלא לאחר מתן התראה לחבר ונתינת זמן סביר לתיקון המעוות ולהשמעת טענותיו.

(ד) חבר שחברותו בעמותה פקעה מסיבה כל שהיא, יהיה רשאי לשוב ולבקש להתקבל כחבר. הנהלת העמותה רשאית לקבל את בקשתו או לסרב לה.

10. זכויות חבר העמותה

(א) חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
(ב) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.
(ג) חבר העמותה זכאי לבחור ולהיבחר, לכל אחד ממוסדות העמותה.

(ד) חבר העמותה זכאי לקבל מידע על פעולות העמותה מכל מוסדותיה וכן לקבל את פרסומי העמותה.

11. חובות חבר העמותה

(א) חבר העמותה חייב לשמור על כבודם של העמותה ומוסדותיה, ולשמור על כבודו של מקצוע העריכה.

(ב) חבר העמותה חייב לנהוג בעבודתו המקצועית בהגינות וביושר ולא לפגוע בחברי איגוד אחרים מבחינת האתיקה המקצועית, ולציית לכללי האתיקה המקצועית החלים בענף הקולנוע והטלוויזיה ו/או אשר יקבעו ע"י העמותה.

(ג) חבר העמותה חייב בתשלום דמי חבר חודשיים בשיעור שיקבע על ידי הועד מדי שנה אזרחית.

(ד) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר עבור התקופה שעד לפקיעת חברותו.

12. מתן הודעות לחבר

(א) עדכון, הזמנה, וכל הודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בדואר אלקטרוני. מתן התראה על הוצאת חבר מהעמותה או פגיעה בפעילות העמותה יישלחו בדואר רשום למענו של החבר הרשום בפנקס חברי העמותה.

חלק שלישי: האסיפה הכללית

13.  כינוס האסיפה

(א) אסיפה כללית של חברי העמותה תכונס לפחות פעם בשנה.

(ב) האסיפה הכללית תשמע דיונים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הביקורת.

(ג) יו"ר הועד ישמש כיו"ר האסיפה. בהעדרו ישמש חבר ועד שייבחר ע"י הועד.

(ד) אסיפה כללית שלא מן המניין תוכל להיות מכונסת בכל עת ע"י הועד או עפ"י דרישה בכתב של ועדת הביקורת או לפי בקשה בכתב שחתומים עליה לפחות 10% מחברי העמותה באותה העת.
(ה) אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתופיע באתר האינטרנט לא פחות מעשרה ימים מראש, ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

(ו) האסיפה הכללית רשאית להחליט על שינוי התקנון או חלקים ממנו.

(ז) האסיפה הכללית רשאית לדון בהחלטות שהתקבלו בועד ולהנחות את הועד לקבוע נתיב פעולה חדש.

(ח) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של מצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן. היו הקולות שקולים, רשאי יו"ר העמותה להכריע.

(ט) מנכ"ל העמותה או אדם אחר מטעמו ינהל את פרוטקול האסיפה.

14. מניין
(א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות 10 חברי עמותה שאינם חברי ועד. היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
(ב) לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תיפתח האסיפה והנוכחים יהיו רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

חלק רביעי: הועד ויושב הראש

15. בחירת ועד העמותה

(א) חברי הועד ייבחרו באסיפה הכללית מבין חברי העמותה בהצבעה גלויה, אלא אם ביקש אחד או יותר מן המועמדים לקיים הצבעה חשאית.. יבחרו לא פחות מחמישה ולא יותר מאחד עשר חברי ועד. עד לאסיפה הכללית הראשונה, ישמשו מייסדי העמותה כחברי ועד.

(ב) כל חבר עמותה רשאי להציג את מועמדותו לחבר ועד.

(ג) חבר עמותה המעוניין להבחר לועד רשאי לכתוב הצהרת כוונות שתופיע באתר האינטרנט של העמותה, ורשאי להציג את עצמו באסיפה הכללית, כל זאת במידה שהצגת מועמדותו נעשתה לא פחות משבעה ימים לפני האסיפה הכללית.

(ד) הועד יכהן החל מרגע הבחרו באסיפה הכללית ועד לאסיפה השנתית הקרובה שלאחר מכן, או עד שאסיפה כללית אחרת שתבחר ועד חדש.

(ה) האסיפה הכללית רשאית ברוב רגיל להעביר, בכל עת, את הועד או חבר ועד מכהונתו: העבירה האסיפה הכללית את הועד מכהונתו, לא תכנס ההעברה לתוקפה עד שהאסיפה הכללית תבחר בועד חדש.

(ו) כהונת חבר ועד לא תוגבל במספר שנים והוא יכול להעמיד עצמו לבחירה מחודשת ללא הגבלה.

16. ועד העמותה

(א) חבר ועד חייב להיות חבר העמותה ואינו יכול לכהן בו זמנית גם כחבר הנהלת איגוד או עמותה אחרים.

(ב) חברי הועד יפעלו באופן פעיל להשגת מטרות העמותה.

(ג) כל חברי הועד והיו"ר יהיה מתנדבים ולא יקבלו שכר כלשהו עבור הפעילות בעמותה. הועד רשאי לדון בהחזר הוצאות לחברי הועד על פי בקשה מיוחדת.
(ד) מספר חברי הועד יהיה לא פחות מחמישה ולא יותר מאחד עשר, שאחד מהם יהיה היו"ר הנבחר.

(ה) הועד המנהל יתכנס בכל עת שיהיה צורך, לא פחות מאשר פעם בחודש, ויתכנס כל עת שמי מחברי הועד ידרוש זאת בהודעה מוקדמת של 7 ימים.  מנין חברי הועד הדרוש לישיבת הועד הוא לפחות שלושה כאשר אחד מהם הוא היו"ר ובמידה ויבצר ממנו להיות נוכח, ממלא מקום היו"ר. מעבר לכך, הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו כמו גם את זימונן, סדר יומן ודרך ניהולן.

(ו) החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות חברי הועד הנוכחים. היו הקולות שקולים, תכריע דעתו של היו"ר. החלטת חברי הועד יכולה שתתקבל גם שלא בישיבת הועד, על ידי משאל טלפוני מגובה במייל מאשרר שיופץ לחברי הועד.

(ז) הועד ייצג את העמותה על מסמכים שיחייבו את כל חברי העמותה ויבצע בשם העמותה את הפעולות הדרושות לפי שיקול דעתו, לשם השגת מטרות העמותה.

(ח) חובתו של הועד בבואו לדון בשאלה שיש בה כדי להשפיע על עניינו של חבר עמותה או שאלה הנוגעת לחבר עמותה, להזמין אותו לדיון בישיבת הועד בטרם תתקבל כל החלטה או פעולה בעניין.

(ט) הועד יכול להחליט על החלפת יושב הראש בהצבעה שתכלול את כל חברי הועד. חברי ועד שנבצר מהם להגיע לישיבת הועד יוכלו להצביע במשאל טלפוני.

(י) הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמו פעולות שהן בתחום סמכותו. כן רשאי הועד להסמיך כל חבר בעמותה לפעול ולחתום בשמה בכל עניין. כל התחייבות כספית , לרבות המחאות, תחייב חתימת שני מורשי חתימה יחד, בצירוף חותמת העמותה.

(יא) הועד רשאי למנות ועדות משנה לכל עניין שימצא לנכון הקשור בפעילות העמותה ומטרותיה. ועדות המשנה ידווחו לועד באופן שוטף על פעילותן.

(יב) הועד ימנה מנכ"ל לעמותה, שאינו בהכרח חבר עמותה. הגדרות תפקידו של המנכ"ל ושכרו ייקבעו ע"י הועד. הועד רשאי למנות בעלי תפקידים נוספים.

(יג) כל עוד ימנה הועד חמישה חברים או יותר לא תפגע פעילותו. פחת מספר חברי הועד לארבעה או פחות, ייכנס יו"ר הועד אסיפה כללית שלא מן המניין בהזדמנות הקרובה ובה ייבחרו חברי ועד חדשים.

(יד) חברי ועד כולל היו"ר רשאים להתפטר בכל עת מכהונתם, כאשר הודעת התפטרות תינתן לועד 30 יום מראש. הועד רשאי למנות חבר מחליף במקומו של החבר הפורש, אולם אינו חייב לעשות כן ובלבד שמספר חברי הועד לא יפחת מחמישה.

(טו) במידה והוחלט למנות חבר ועד במקום זה שפרש, יציע היו"ר למועמד שקיבל את מספר הקולות הרב ביותר מבין המועמדים שהעמידו עצמם לבחירה בבחירות הקודמות להצטרף לועד. היה וסירב המועמד, יפנה היו"ר לבא אחריו במספר הקולות. לא נמצא מועמד מבין החברים האמורים, רשאי הועד לצרף אליו כל חבר עמותה אחר.

(טז) חבר הועד יחדל לכהן אם -
1. הגיש את התפטרותו בכתב או הודיע על התפטרותו בישיבת ועד.

2. הוכרז פסול דין או פושט רגל.
3. חדל להיות חבר בעמותה.
4. העבירה אותו האסיפה הכללית מכהונתו.
5. נעדר מישיבות הועד במשך שלוש ישיבות רצופות ולא הודיע על העדרותו למנכ"ל האיגוד.

(יז) הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו, וידאג לפרסם את החלטותיו באתר האינטרנט של העמותה.

17. יושב ראש העמותה

(א) יושב ראש הועד, שיהיה גם יושב ראש העמותה ייבחר ע"י כל חברי הועד ברוב קולות למשך שנה שלמה, בפגישת הועד הראשונה שלאחר האסיפה הכללית. חברי ועד שנבצר מהם להגיע לישיבת הועד יוכלו להצביע במשאל טלפוני.

(ב) יו"ר העמותה יהיה חבר ועד ויחולו עליו כל הכללים החלים על חבר ועד כמצוין בסעיף 16.

(ג) יו"ר העמותה ימנה לעצמו ממלא מקום מבין חברי הועד. ממלא מקום היו"ר יובא לאישור הועד.

(ד) החליט יושב הראש להתפטר, ייבחר ע"י הועד אחד מחברי הועד להחליפו עד האסיפה הכללית הבאה.

(ה) יו"ר העמותה לא יוכל לכהן בתפקידו יותר מחמש שנים ברציפות אלא אם כן לא לא הציע עצמו מועמד להחליפו או שהמועמד להחליפו לא אושר באסיפה הכללית.חלק חמישי: ועדת הביקורת וניהול חשבונות

18. ועדת הביקורת

(א) העמותה תמנה באסיפה הכללית ועדת ביקורת לבדיקת עניינה הכספיים והמשקיים. ועדת הביקורת תהיה מורכבת משני חברים מבין חברי העמותה. ועדת הביקורת תביא את המלצותיה בפני האסיפה הכללית על הד"וחות הכספיים השנתיים אשר יבואו לפניה לאישורה.

(ב) פחת מספרה של ועדת הביקורת משני חברים, ולא נמצאו מתמודדים לתפקיד, ימנה הועד אחד או שני חברים מחברי הועד, שיתפטרו מחברותם בועד, ויאיישו את ועדת הביקורת.

(ג) לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הועד המנהל וכחבר ועדת הביקורת.

(ד) ועדת הביקורת תקבל את דו"חותיה המבוקרים של העמותה, תדון בהם, תאשר אותם ותגיש את סיכום דיוניה והמלצותיה לאסיפה הכללית.

(ה) האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת הביקורת ימונה רואה חשבון חיצוני שישמש כמבקר העמותה, הכל בכפוף לחוק. במקרה שנתקבלה החלטה כאמור, יביא רואה החשבון החיצוני בפני האסיפה הכללית את המלצותיו על הדו"חות הכספיים השנתיים אשר יובאו לפניה לאישורה. מובהר כי רואה חשבון חיצוני שימונה על פי סעיף זה, לא יהיה אותו רואה חשבון שעוסק בניהול פנקסי החשבונות עפ"י סעיף 19 (ב).

19. ניהול חשבונות העמותה

(א) העמותה תנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקותיה ומצבה הכספי. הניהול השוטף של העמותה יתבצע ע"י המנכ"ל בפיקוח הועד.

(ב) לעמותה יהיה רואה חשבון שימונה על יד הועד. שכרו ותנאי העסקתו של רואה החשבון ייקבעו ע"י הועד. רואה החשבון יסייע לועד בניהול פנקסי החשבונות.

(ג) האסיפה הכללית יכולה להעביר את רואה החשבון מתפקידו, ולבחור רואה חשבון אחר.

(ד) כל חבר עמותה רשאי לעיין במסמכי העמותה, חשבונאים ואחרים, ולקבל מכל חבר ועד ומכל עובד עמותה כל מסמך וכל מידע שברשותם, הכל כאמור בתיאום מראש.

חלק שישי: פירוק מרצון ונכסי העמותה

20. פירוק העמותה

(א) העמותה רשאית, באסיפה כללית, להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים.
(ב) ההחלטה טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה 21 ימים מראש בה מצוין שיוצע באסיפה להחליט על פירוק.
(ג) תחילת הפירוק תהיה כעבור שבועיים מקבלת ההחלטה זולת עם נקבע בה תאריך מאוחר יותר לעניין זה.

21. נכסי העמותה לאחר הפירוק

(א)  פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו אותם נכסים לידי עמותה אחרת או מוסד ציבורי אחר, ולא יחולקו בין חברי העמותה.
(ב) הנכסים יועברו לעמותה בעלת מטרות דומות, וזאת בהתאם להחלטת האסיפה ובתנאים שייקבעו על ידה.