ב 8.9..19 בשעה 18:00 במשה מאור 3 תל אביב ניפגש לאסיפה השנתית של האיגוד. סדר יום:

  • מינוי יו"ר הישיבה ומינוי עורך הפרוטוקול
  • אישור דו"ח מילולי לשנת 2017
  • אישור דו"ח כספי לשנת 2017.
  • בחירת חברי הנהלה
  • בחירת חברי ועדת הביקורת
  • אישור מינוי רו"ח העמותה
  • בחירת מורשי חתימה

חברי האיגוד מוזמנים להגיע, להצביע ואפילו להתנדב לועד האיגוד.

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY