מי שמעוניין יכול לדלג ישר לאתר חוות הדעת והמידע המלא >>

משרד התרבות מתכוון לעשות שינויים במבחני התמיכה בקולנוע דרך קרנות הקולנוע ואתם מוזמנים לחוות את דעתכם על השינויים ולהציע משלכם.

המשרד מציע:

לבטל את תחום פרויקטים ויוזמות.

לסווג את קרנות הקולנוע ל – 3 תחומים: קרנות ארציות גדולות, קרנות ארציות קטנות וקרנות אזוריות, וכל קרן תוכל לסייע להפקה של סרטים מכל הז'אנרים (עלילתי, קצר, תיעודי, ייעודי, סטודנטים או אנימציה)

לתת אפשרות חדשה של סיוע להפקה של סדרות (בהיקף סיוע כולל של עד 20% מתקציב התמיכה בקרן).

להאריך את תקופת ההעסקה של הלקטורים משנתיים לארבע שנים.

להאריך את פרק הזמן לבחינת בקשות לסיוע הקרנות, מ-4 חודשים ל-5 חודשים. 

לבטל את טופסי חוות דעת הלקטורים (המחוונים) בתוספת למבחן; יובהר כי חובת הקרנות לערוך טפסים כאמור נותרה בעינה. 

לא לתת תמיכה במימון פרסים, למעט פרסים המחולקים במסגרת הפסטיבלים הנתמכים בתחום הפסטיבלים. 

קרנות הקולנוע יוכלו להיתמך בתחום תמיכה קרנות קולנוע לפי סיווגן (ארצית גדולה, ארצית קטנה או אזורית), ובנוסף בתחום תמיכה פסטיבלים בלבד. הקרנות לא יוכלו להיתמך בתחום תמיכה נוסף מעבר לכך. 

קרן קולנוע תוכל להיתמך בתחום אחד בלבד בכל שנה (ארצית גדולה, ארצית קטנה או אזורית).

בתחום בו תיתמך, הקרן תהיה רשאית לסייע להפקה של סרטים מכל הסוגות: עלילתי, קצר, תיעודי, ייעודי, סטודנטים, סדרות.

המעבר מתחום תמיכה אחד לתחום תמיכה אחר מותנה בהשגת הניקוד המזערי הנדרש בשנת ההערכה ובמתן הודעה מוקדמת על כוונה לגשת לתחום התמיכה המבוקש עד יום 1 בינואר של שנת הכספים הקודמת.

בכל תחום ייערך מודל נפרד לחישוב גובה התמיכה בכל הקרנות הפועלות באותו תחום; הניקוד יינתן לכל קרן בפני עצמה ולא באופן יחסי לניקוד שצברה קרן אחרת:

 • 1. מכירת כרטיסים בקולנוע (עד 60 נק' לכל סרט – אין תקרת ניקוד)
 • 2. מידת חשיפה בטלוויזיה (עד 70 נק')
 • 3. חשיפת הסרטים לציבור או לקהל מיוחד (מתנסים, תלמידים, חיילים וכו') (עד 10 נק')
 • 4. תרומה לקידום הקולנוע (איכותני, לפי המלצת מועצת הקולנוע) (עד 50 נק')
 • 5. סרטים עלילתיים בתקציב גבוה (בתחום א' - עד 400 נקודות, בתחום ב' – עד 320 נקודות, בתחום ג' – עד 160 נקודות)
 • 6. סרטים עלילתיים בתקציב בינוני (בתחום א' – עד 150 נקודות, בתחום ב' – עד 120 נקודות, בתחום ג' – עד 60 נקודות)
 • 7. סרטי ביכורים (עלילתי באורך מלא) (עד 160 נק')
 • 8. פיתוח תסריטים (עלילתי/תיעודי) (עד 15 נק')
 • 9. השלמת הפקה (עלילתי/תיעודי) (עד 20 נק')
 • 10. סרטים ייעודיים (עד 20 נק')
 • 11. סרטים של נשים יוצרות (עד 20 נק')
 • 12. סרטי תעודה בתקציב גבוה (עד 60 נק')
 • 13. השתתפות בפסטיבלים בינלאומיים (עד 20 נק')
 • 14. מועמדות וזכייה בפרסים בארץ ובחו"ל (עד 20 נק')
 • 15. סרטי אנימציה (עד 40 נק')
 • 16. סרטי סטודנטים (עד 6 נק')
 • 17. תמיכה בסדרות (עד 250 נק')
 • 18. חסכון בהוצאות הנהלה וכלליות (עד 60 נק')
 • 19. אמת מידה נוספת בתחום האזורי – תמיכה בסרטים של תסריטאי מהאזור (עד 50 נק') 

 

ב״הפקה אזורית״ הדרישה לעניין שיעור היוצרים, שחקנים ומבצעים, צוות טכני וצוות הפקה שהם תושבי האזור תרד מ- 40% ל-30%.

הדרישה לעניין שיעור התקציב לרכישת טובין או שירותים באזור תרד מ-30% ל-20%.

הדרישה לעניין מספר אנשי הצוות (במאי, תסריטאי, מפיק, מפיק בפועל, צלם ראשי, מלחין, עורך, מעצב אמנותי, עד שניים מהשחקנים הראשיים) שהם תושבי האזור, תרד מארבעה לשניים. 

תתווסף הוראה לפיה אם בזמן ההפקה בפועל ניתנה הוראה של רשות מוסמכת כדין שלפיה בשל שעת חירום לא ניתן לצלם באזור או לרכוש טובין מהאזור, לא יחולו הדרישות האמורות לעניין אותה הפקה.

 

אמות המידה לתמיכה בפסטיבלים ופרסים במסגרתם:

 • 1. הרמה והאיכות של הפסטיבל (עד 10 נק')
 • 2. מספר הסרטים הישראליים (עד 10 נק')
 • 3. מספר האירועים הנלווים (עד 10 נק')
 • 4. מספר הצופים בפסטיבל (עד 10 נק')
 • 5. שיעור ההכנסה העצמית של הפסטיבל מכלל מחזור הפעילות שלו (עד 5 נק')
 • 6. תחרות פרסים (5 נק')
 • 7. מיקום גיאוגרפי (עד 15 נק')

 

אמות המידה לתמיכה בסינמטקים ועידוד החשיפה של קולנוע ישראלי לקהל הרחב:

 • 1. מספר התכניות לקידום הסרט הישראלי (עד 10 נק')
 • 2. מספר הצופים בתשלום (עד 10 נק')
 • 3. הערכת תכנית העבודה ותרומתה הצפויה לעידוד החשיפה לקולנוע ישראלי (עד 10 נק')
 • 4. היקפה של התמיכה הציבורית במוסד (עד 10 נק')
 • 5. סרטים ישראליים בהקרנת בכורה ( עד 10 נק')
 • 6. מיקום גיאוגרפי (עד 15 נק')

 

המכפיל שמוענק למוסד שהסרטים בו שמורים בארכיון בפילם יועלה מ-3 ל-4. 

אמות המידה לתמיכה בארכיונים ושימור:

 • 1. מספר השאלות דיגיטליות (עד 15 נק')
 • 2. מספר סרטים באוסף (עד 10 נק')
 • 3. מספר סרטים שאינם ישראליים, המתעדים את המורשת של קהילות יהודיות בעולם כולו (עד 5 נק')

 

מנהל כללי של מוסד, מנהל אמנותי שלו או חבר ועד מנהל שלו, שתקופת כהונתו עלתה על 10 שנים ערב תחילתו של המבחן החדש, יהיה רשאי להמשיך לכהן בתפקידו עד ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024); הוראה דומה נקבעה במבחן התמיכה הקודם. 

 

בשנים 2025 ו-2026 המשרד מעוניין לתמוך בסרטים העוסקים באירועי השבעה באוקטובר 2023 ולצורך זה, נוספה למבחן אמת מידה פרטנית לשנים אלה.

הניקוד באמת מידה זו יינתן בעד סרטים העוסקים באירועי השבעה באוקטובר 2023, כמפורט להלן: 

בעד כל סרט עלילתי באורך מלא או סרט תעודה – 10 נקודות, בעד כל סרט עלילתי קצר – 5 נקודות, אך לא יותר מ-30 נקודות בסך הכל. מטרת השינוי, היא לעודד את התחרות בין הקרנות ולאפשר גמישות לכל קרן לעסוק בתחומי עשייה שונים, תוך מתן תמריצים משמעותיים להפקה של סרטים בתקציב גבוה, מכירת כרטיסים בקולנוע וסרטי ביכורים. כמו כן, ישנם תמריצים עבור סיוע לסרטי תעודה, סרטים ייעודיים, סרטי אנימציה, סרטים שנעשו ע"י נשים יוצרות וסרטי סטודנטים וכן סיוע להשלמת סרטים, פיתוח תסריטים ועידוד חסכון בהוצאות הנהלה וכלליות, על מנת להפנות יותר כספים לעשייה הקולנועית.

למידע המלא וכתיבת חוות דעתכם >>