להורדה כקובץ וורד: לוקלי גלובלי- קול קורא לפיתוח סדרות של דרמה טים ופדריישן אנטרטיימנט.docx

דרמה טים (ישראל) Federation Entertainment (צרפת)

מיזם בינלאומי לפיתוח סדרות דרמה לטלוויזיה 2018

"לוקלי גלובלי" מאי 2018

1. המיזם פונה לכותבים בעלי ניסיון כתיבה מקרב המקצועות הבאים: תסריטאים, מחזאים, עיתונאים וסופרים, לקבלת הצעות המתאימים לפיתוח והפקת סדרות דרמה לטלוויזיה. העונים להגדרה זו ישלחו את הצעתם על גבי קובץ שאורכו לא יעלה על 3-5 עמודים בצירוף קורות חיים וחתימה על הצהרה בנוסח הרצ"ב.

2. את המסמכים יש לשלוח לכתובת האימייל localglobal@drama-team.com לא יאוחר מיום 15.5.2018 בשעה 16:00. (ניתן להגיש בנפרד עד 3 הצעות לכל פונה).

3. לא יתקבלו הצעות בהיקפים קטנים מ 3 עמודים או גדולים מ 5 עמודים

4. ההצעות יקראו על ידי לקטורים מטעם המיזם ועד שבועיים מתום מועד ההגשה האחרון יבחר המיזם עד 35 פרויקטים אשר יעברו לשלב ב .

5. בשלב ב, הפרויקטים הנבחרים יתורגמו וישלחו לקריאה אצל חברת Federation Entertainment בצרפת. לאחר קריאה ועד 30 יום ממועד ההעברה יבחרו 15 עד פרויקטים למעבר לשלב ג.

6. עם מגישי הצעות שיעברו לשלב ג ייחתם הסכם פיתוח/הפקה אחיד וזהה המגדיר זכויות, תמורה ולוחות זמנים לכל שלבי הפיתוח, ההפקה וההפצה.

7. בשלב ג ידרשו הפונים לכתוב מתווה עונתי מפורט (כ 12-15 עמודים) ורעיון בסיסי לעונה שניה תוך התייחסות להערות המיזם. עבור כתיבת שלב ג יקבל המציע תשלום בהתאם להסכם.

8. לשלב ד הסופי יבחרו כ 10 פרויקטים אשר יכנסו לעבודת פיתוח מעמיקה בה ידרשו להכין תוך חודשיים "בייבל" הכולל מתווה עונתי מפורט, תקצירי כל הפרקים (לפחות 3-5 עמודים לפרק), דמויות מפורטות, חזון לעונות נוספות. לאחר סבב הערות יקבלו המגישים עוד שבועיים להגשת דראפט מתוקן בהתאם להערותינו.

9. עבור כתיבת שלב ד יקבל הכותב תשלום בהתאם להסכם.

10. כל פרויקט יקבל מלווה/עורך על פי שיקול המיזם.

11. עלויות עורך תוכן, תרגום, הכנת טריילר לפי הצורך יחולו על המיזם.

12. יתקבלו הצעות רק מתסריטאים, סופרים, מחזאים, עיתונאים שהפרויקט שלהם אינו קשור לחברת הפקה, הפצה ו/או גוף שידור.

13. תינתן עדיפות למגישים בעלי נסיון והמיוצגים ע"י סוכנים מוכרים

14. התאריכים אינם סופיים ועשויים להידחות או להקדים במספר ימים. שינויים, במידה ויהיו, יעודכנו באתרים השונים וימסרו למשתתפים.

15. המיזם שומר לעצמו את הזכות שלא לבחור בהצעה כלשהי מבין ההצעות שהוגשו, אם לא תמצא הצעה הראויה למיזם ע"פ שיקול דעתו.

16. עם הגשת הצעתו, התסריטאי/המציע מצהיר ומתחייב, כי בידיו מלוא זכויות היוצרים בחומרים אותם הוא מעביר למיזם, ואין בתסריט/בהצעה הפרה של זכויות כלשהן המזכות צד ג' בעילת תביעה כלשהי.

17. מגיש ההצעה אינו יכול להיות תאגיד.

18. ככל שהמיזם יחליט לפעול תחת תקנון, הוראות התקנון יחולו על כל התקשרות בין המיזם לתסריטאי/למציע.

 

*כל האמור מנוסח בלשון זכר רק לצורך הנוחות וכולל גם לשון נקבה או רבים

 

לכבוד

מיזם לוקלי-גלובלי

דרמה-טים

 

 

רצ"ב הצעה לסדרת דרמה בשם__________________

מגיש ההצעה____________________________

 

המגיש מצהיר בזאת כדלקמן:

א. ההצעה הינה מקורית ולא נעשה בה שימוש בתוכן, בהצעה ו/או ביצירה ו/או בסיפור אחרים ללא קבלת רשות בכתב. באם נעשה שימוש כזה, אישור בכתב מצ"ב להצעתי .

ב. מלוא הזכויות בהצעה הינן שלי ולא נכללת בהן בעלות כלשהי או זכויות כלשהן של גוף או גורם אחר ובכלל זה חברת הפקה, גוף משדר חברת הפצה, הוצאה לאור, תאטרון ואו כל גוף אחר אלא אם כן רצ"ב אישור בכתב.

ג. אין בחומר הנכלל בהצעה כדי לפגוע בזכויות של צד שלישי

ד. כל תביעה עתידית בגין פגיעה בזכויות של צד שלישי תהיה באחריותי ובכלל זה תביעה נגד דרמה טים ו/או כל גוף שדרמה טים תעביר אליו את הזכויות בהצעה כדין ואני מסכים בזאת לשאת בכל נזק ו/או תביעה ע"י צד שלישי בגין הפרת זכויותיו.

ה. ידוע לי כי יתכן שדרמה טים תקבל הצעות דומות להצעה שלי וכי אני מוותר בזאת על כל טענה ותביעה נגד דרמה טים במידה ויוחלט לפתח סדרה על פי תסריט ו/או הצעה אחרים, גם אם הם בעלי רעיונות דומים להצעתי.

 

*כל האמור מנוסח בלשון זכר רק לצורך הנוחות וכולל גם לשון נקבה או רבים