הצלחה חלקית לדרישות איגוד העורכים ואיגודי היוצרים, ועדת שחם ממליצה ״...להקים מנגנון גישור ברשות בין גורמי ההפקה לזכייניות וכן לבצע מחקר לגבי אופי ההתקשרות בין הגורמים במטרה למצוא פתרונות למצוקת היוצרים מול הזכייניות. מנגד, הוועדה דחתה את בקשת הזכייניות לאפשר להן גמישות וניוד בדרישת נאותות ההפקה של תוכניות מסוגה עילית עד לבחינת תנאי נאותות ההעסקה של עובדי ההפקה והיוצרים המשתתפים בהפקה.

בנוגע לחובת ההשקעה בקולנוע ישראלי, העומדת על כ-4 מיליון שקל לערוץ בשנה, קבעה הוועדה כי חובת ההשקעה לא תבוטל - אך כולה תוכר כהשקעה בסוגה עילית, ולא רק 50% ממנה כפי שקבוע כיום בחוק.״

לכתבה.