לאחרונה אושר בקול דממה החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח- 2018 (להלן:"החוק"). למרות שם החוק, המחוקק ביקש להגביל לא רק את השימוש במזומן, אלא גם את השימוש בשיקים.

 

ברשימה שלהלן אבקש לפרט את עקרי המגבלות שיחולו על כלל הציבור החל מיום 1.1.2019 לגבי השימוש במזומן והחל מיום 1.7.2019 ולגבי השימוש בשיקים.

המשך >>